1. Hankevalmistelu ja suunnitteluvaihe

Hankesuunnitteluvaiheen palveluita tarjotaan lähinnä hankkeen rakennuttajille, suunnittelu- ja konsulttitoimistoille ja operaattoreille. Hankkeen suunnitteluvaiheessa luodaan perusta onnistuneelle ja menestykselliselle projektille.

Rakennuttaja
suunnittelutoimisto
Verkko-operaattorit
Urakoitsijat
integraattorit

Virve

Kartoitukset
Lupa-asiat

Lue lisää

Konsultointi
Ennakointi

Lue lisää

Hankesuunnitteluvaiheessa palveluita tarjotaan lähinnä hankkeen rakennuttajille, suunnittelijoille ja verkko-operaattoreille.

 • Vaatimuskartoitus
 • Rakennuslupa-asiat
 • turvallisuus- ja pelastussuunnitelma-konsultointi
 • Hanketietokonsultointi
 • Tietojen ajantasaistaminen
 • Hankkeiden ennakoiminen

2G
3G
4G
LTE

Kustannusarviot
Sopimukset
Kilpailutusdokumentit
Laskelmat

Lue lisää

Konsultointi
Ennakointi
Yhteydet

Lue lisää

Hankesuunnitteluvaiheessa palveluita tarjotaan lähinnä hankkeen rakennuttajille, suunnittelijoille ja verkko-operaattoreille.

 • Hankekustannusarviot
 • Esisuunnittelu
 • Tila- ja reittivaraukset
 • Tarve- ja vaatimuskartoitukset
 • Tilahankinnat
 • Sopimusasiat
 • Kilpailutusdokumentit:
  työsuunnitelmat ja -selostukset,
  määrälaskentatiedot ja teknisen suunnittelun pääperiaatteet
 • Investointi- ja tuottolaskelmat
 • Hanketietokonsultointi
 • Tietojen ajantasaistaminen ja hankkeiden ennakoiminen
 • Operaattorivaatimuksien ja -tarpeiden konsultointi
 • Yhteydet hankejohdon ja verkko-operaattorin välillä

2. Suunnittelu- ja kilpailutusvaihe

Suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa toteutetaan hankesuunnitteluvaiheessa päätettyjä tarvekartoitettuja asioita. Tekinen suunnittelu ja urakointikilpailutus tapahtuvat rinnakkain. Mikäli urakoitsija, integraattorit ja toteuttajat on jo valittu, ei kilpailutusta tarvitse järjestää.

Rakennuttaja
suunnittelutoimisto
Verkko-operaattorit
Urakoitsijat
integraattorit

Virve

Suunnittelu

Lue lisää

Verkko-operaattori- konsultointi

Lue lisää

Konsultointi
Asiantuntija- palvelut

Lue lisää

Tekninen ja kaupallinen suunnittelu VIRVE-erityispiirteiden osalta.

Monioperaattoriverkko-tapauksessa verkko-operaattorikonsultoinnit VIRVE-vaatimusten osalta.

Suunnitelmien ja kilpailutuksien konsultointija asiantuntijapalvelut urakoitsijoille.

2G
3G
4G
LTE

Suunnittelu ja Sopimukset
Alihankintatyöt
Projektinjohto
Kuuluvuuskartoitukset
Peittoaluemittaukset
Mallinnus
Linkkibudjettianalyysi
Suunnittelun estetiikka

Lue lisää

Rakennuttamiseen liittyvät konsultoinnit

Lue lisää

Konsultointi
Asiantuntija- palvelut

Lue lisää

Verkko-operaattoreilla on tiukkarajaiset standardit, jotka jokaisen toistinjärjestelmän ja sisäantenniverkon on läpäistävä käyttöönottotarkastuksessa, ennen kuin järjestelmä otetaan käyttöön. Laadukkaalla suunnittelulla mahdollistetaan järjestelmän toimintavarmuus. Bandercomin tarjoama suunnittelukokonaisuus pitää sisällään mm. seuraavia palveluita:

KUULUVUUSKARTOITUSJA PEITTOALUEMITTAUSPALVELUT

Ennen lopullisia suunnitelmia kohteessa tehdään kuuluvuusmittaus, jotta saadaan käsitys, missä kuuluu ja missä on katveita, sekä mihin antenneja tulisi sijoittaa. Mikäli peittoaluemittauksia ei voida suorittaa, suoritetaan peittoaluesimulointi mallintamalla järjestelmä mahdollisimman tarkasti. Ohjaavat tiedot, kuten valitut radioteknologiat ja vaatimustasotiedot hankesuunnitelmasta.

MALLINNUS

Ennen rakentamista radioverkko suunnitellaan ja mallinnetaan, jotta saadaan paras symmetria ja kuuluvuus koko sisäpeittoalueella. Suunnittelu toteutetaan huolellisesti kerrospohjapiirrokseen. Näin antenniverkko saadaan mahdollisimman tehokkaaksi huomioiden kuitenkin huonekorkeuden, seinämateriaalin sekä heijastavien pintojen aiheuttamat vaimennukset ja signaalien etenemisongelmat.

LINKKIBUDJETTIANALYYSI

Hyvän suunnittelun laskentaperusteina ovat häviöiden ja vahvistusten huolellinen laskeminen; tavoitteena on mahdollisimman tehokas ja häiriötön järjestelmä.

SUUNNITTELUN ESTETIIKKA

Suunnittelussa Bandercom lähtee siitä, että, vaikka järjestelmä on tehokas ja suorituskykyinen, sen tulee olla myös esteettinen ja joissakin tapauksissa jopa täysin näkymätön. Tavoitteena on toimittaa järjestelmä, joka miellyttää sekä asiakasta että loppukäyttäjää.

Verkko-operaattorin toimiessa rakennuttajana kaikki rakennuttamiseen liittyvät konsultoinnit suoraan operaattorille.

Suunnitelmien ja kilpailutuksien konsultointija asiantuntijapalvelut urakoitsijoille.

3. Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa rakennetaan ja implementoidaan suunniteltua kokonaisuutta. Suuri osa toteutusvaiheen palveluista voidaan tarjota – hankkeen urakka- ja konsultointi- sekä vastuurajoista riippuen – joko rakennuttajalle tai urakoitsijalle.

Rakennuttaja
suunnittelutoimisto
Verkko-operaattorit
Urakoitsijat
integraattorit

Virve

Suunnitelmien päivitykset
Lisäsuunnittelu
Muutokset

Aikataulutus
Oikea-aikainen käyttöönottotieto

Asiantuntijapalvelut
VIRVE-erityiset palvelut

Lue lisää

Urakkaan ja toteuttamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut urakoitsijoille. VIRVE-erityiset palvelut, kuten esim. tukiasemasolujen suuntaselvitykset, naapurisoluselvitykset.

2G
3G
4G
LTE

Suunnitelmien päivitykset
Lisäsuunnittelu
Muutokset

Aikataulutus
Oikea-aikainen käyttöönottotieto

Materiaalivalinnat ja hankintapalvelut
Tavarantoimitus ja materiaalilogistiikan palvelut
Urakoinnin aikana tarjottavat palvelut

Lue lisää

Bandercomilla on laaja valikoima erilaisia laadukkaita aktiivilaitteita ja passiivi-komponentteja, joita käyttäen varmistamme kustannustehokkaan ja kattavan ratkaisun asiakkaan tarpeisiin. Antennit, kaapelit, liittimet, passiivi- ja aktiivikomponentit on valikoitu huolellisesti laadun ja kustannusten perusteella.

Toteuttamisurakoinnin aikana tarjottavia palveluita:

ANTENNIJÄRJESTELMÄN SIIRTOLINJOJEN JA ANTENNIPIIRIN MITTAUSPALVELUT

 1. Heijastusvaimennusmittaus (S11 –parametrit)
 2. DTF-mittaus, heijastuskerroinmittaus/S11 etäisyyden funktiona
 3. PIM-mittaus- ja analysointipalvelut
 4. Spektrimittaukset antenniverkosta, toimintataajuuksilla erikseen sovittavalla resoluutiolla.
 5. Spektrimittaukset VIRVE-uplink -antennipiiristä
 6. Isolaatio (eristysvaimennus) -mittaus sisäantennijärjestelmän ja VIRVE-donor-antennin välillä (VIRVE-taajuusalueella).
 7. Peittoaluemittaukset tietokoneavusteisena.

4. Käyttöönottovaihe

Käyttöönottovaihe sisältää koekäyttö- ja testausvaiheen. Käyttöönottovaihetta seuraa järjestelmän luovutus. Suurin osa näiden vaihdeiden palveluista tarjotaan – vastuurajoista riippuen – joko rakennuttajalle tai urakoitsijalle.

Rakennuttaja
suunnittelutoimisto
Verkko-operaattorit
Urakoitsijat
integraattorit

Virve

Verifiointi- ja toteamispalvelut
Muut ns. "kolmannen osapuolen” palvelut

Lue lisää

Verifiointi
Aikataulutus
Oikea-aikainen käyttöönottotieto

Asiantuntijapalvelut

Lue lisää

Verifiointi- ja toteamispalvelut ja muut ns. kolmannen osapuolen palvelut, joilla varmistutaan toteutuksen sopimuksellisesta vastaavuudesta.

Urakkaan ja toteuttamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut urakoitsijoille. Muiden muassa järjestelmien kaikki käyttöönottopalvelut.

2G
3G
4G
LTE

Verifiointi- ja toteamispalvelut
Muut ns. "kolmannen osapuolen” palvelut

Lue lisää

Verifiointi
Aikataulutus
Oikea-aikainen käyttöönottotieto

Koekäyttö- ja testausvaiheen erillispalvelut tai kokonaistoimitukset
Ohjelmointi-, parametrointi- ja luovutuspalvelut
Dokumentointityöt
Dokumenttien tarkastuspalvelut
Loppumittaukset

Lue lisää

Verifiointi- ja toteamispalvelut ja muut ns. kolmannen osapuolen palvelut, joilla varmistutaan toteutuksen sopimuksellisesta vastaavuudesta.

 

Käyttöönottovaiheen aikana tarjottavia palveluita:

ANTENNIJÄRJESTELMÄN SIIRTOLINJOJEN JA ANTENNIPIIRIN MITTAUSPALVELUT

 1. Heijastusvaimennusmittaus (S11 – parametrit).
 2. DTF-mittaus, heijastuskerroinmittaus/S11 etäisyyden funktiona.
 3. PIM-mittaus- ja analysointipalvelut
 4. Spektrimittaukset antenniverkosta, toimintataajuuksilla erikseen sovittavalla resoluutiolla.
 5. Spektrimittaukset VIRVEuplink -antennipiiristä
 6. Isolaatio (eristysvaimennus) -mittaus sisäantennijärjestelmän ja VIRVE-donor-antennin välillä (VIRVEtaajuusalueella)
 7. Peittoaluemittaukset tietokoneavusteisena.

 

5. Takuuaika ja ylläpitovaihe

Järjestelmän luovutuksen jälkeen alkaa takuuaika ja ylläpitovaihe. Ylläpitovaiheessa tarjottavien palveluiden kirjo on laaja. Tyypillisimpiä asiakkaita ovat elinkaaripalveluiden tuottajat ja rakennuksia hallitsevat kiinteistöyhtiöt.

Rakennuttaja
suunnittelutoimisto
Verkko-operaattorit
Urakoitsijat
integraattorit

Virve

Pelastuslain §109 velvollisuuksien täyttämiseen liittyvät määräaikaistarkastuspalvelut.

Kohdemuutos-tietojen kerääminen ja ylläpito.

Takuuaikaisten palveluiden ja ylläpidon erityispalvelut. 
Virve-vaatimusten ylläpito takuuaikana. 
Tarkastusmittaukset, koeistukset ja testaukset.

2G
3G
4G
LTE

Määraikaistarkastukset
Laaduntarkkailu
Päivitykset
Ylläpito

Lue lisää
 • Määräaikaistarkastukset ja laaduntarkkailupalvelut
 • Muutospäivitykset ja toteutuspiirustusten ylläpito
 • Kiinteistön monioperaattoriverkon yleinen sopimuksellinen ja tekninen ylläpito
 • Tietopankin ylläpito
 • Ns. ”point-of-contact” -yhteyspistepalvelut, joilla rakennuksen omistaja/haltija ulkoistaa järjestelmätietojen ylläpidon operaattoreita, urakoitsijoita ja itseään varten